Nowoczesne centrum przesiadkowe w Kolbuszowej

31 stycznia, 2022 Wyłącz przez admin
Nowoczesne centrum przesiadkowe w Kolbuszowej

Prace związane z przebudową dworca w Kolbuszowej dobiegły końca. Obecnie prowadzone są procedury związane z odbiorem robót i oddaniem inwestycji do użytku. Otwarcie obiektu zaplanowane jest na przełomie marca i kwietnia br.

Budynek dworca i teren wokół niego zmienił się nie do poznania. Wykonane zostało zadaszenie nad placem manewrowym i przystankami autobusowymi. W wyniku realizacji inwestycji zmienił się układ i przeznaczenie pomieszczeń obiektu. Przestrzeń stała się bardziej funkcjonalna i dostosowana do potrzeb pasażerów (budynek jest w pełni przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych, podróżnych z dziećmi i osób starszych).

W gruntownie zmodernizowanym dworcu będą: poczekalnia krótko i długoterminowa, kącik zabaw dla dzieci i pokój dla matki z dzieckiem, zaplecze sanitarne, pomieszczenie na minibar, świetlica dla młodzieży z punktem bibliotecznym oraz pomieszczenia dla Zakładu Aktywności Zawodowej, Centrum Monitoringu, Straży Miejskiej, Działu Świadczeń Rodzinnych MGOPS, biura podróży, a także pomieszczenia przeznaczone pod działalność stowarzyszeń i pokój wypoczynku dla kierowców z dostępem do zaplecza kuchennego.

Wartość inwestycji wynosi ok. 6,5 mln zł.  Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach dofinansowania ze środków programu Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej i Regionalnego Programu Operacyjnego.

Projekt „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej” jest realizowany w ramach w ramach działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekt pn. „Ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych w Gminie Kolbuszowa poprzez nadanie nowych lub przywrócenie funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem ich otoczenia”  jest realizowany w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na podstawie Umowy numer RPPK.06.03.00-18-0031/18-00 z dnia 17.06.2019 r.

Content retrieved from: http://www.kolbuszowa.pl/20-aktualnosci/55-aktualnosci/8458-nowoczesne-centrum-przesiadkowe-w-kolbuszowej.html?8458,1#ak8458.